Radonkart

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utviklet et nasjonalt radonkart for områder der det bør utvises aktsomhet. Et radonkart gir en indikasjon på mulig eksponering for radon, men kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjon i enkeltboliger. Bestemmelse av radon i en bolig kan kun avdekkes ved å gjennomføre en radonmåling.

Søk på gatenavn (uten nummer) eller sted:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alltid radonmåling. Karttjenesten leveres i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse.

Radon Aktsomhetsgrad

Særlig høy Høy Moderat Usikker

Radonkart

Det nasjonale aktsomhetskartet viser hvilke deler av Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre. Områder merket som "høy aktsomhet" har et estimert antall på minst 20% av boligene med radonkonsentrasjoner over øvre grenseverdi på 200 Bq/m³ i første etasje.

Kartet er basert på målinger av radon i inneluft, samt kunnskap om geologiske forhold. Noen områder i Norge har mange boliger som er målt for radon, mens andre har få eller ingen. Kartet er utviklet ved å overføre kunnskap om høye radonkonsentrasjoner i boliger på kjent geologi til andre områder med tilsvarende geologiske forhold. Det gir en bedre forståelse av hvor det kan være et problem og hvor det er viktig å være ekstra oppmerksom på radon.

Mål radon selv

Radonmaler_sporfilm
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm standard (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyse og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
249,-
Gratis frakt
Radon_rapidos_hurtigmaler
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Radonmåler sporfilm hurtig (1 stk)
Prisen gjelder per sporfilm og inkluderer frakt, instruksjoner, analyser og rapport. Målingen passer for både boliger og næringsbygg. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig. 

​Dersom du trenger mer enn 6 sporfilmer vil du ikke motta returkonvolutt i forsendelsen. Returnering av sporfilmer etter endt måling sender du da selv til laboratoriet for analyse.

Vi opplever for tiden at noen kunder får tilsendt krav om importavgift på dette produktet. Ta kontakt med oss dersom dette skjer, så dekker vi selvsagt denne avgiften. Beklager eventuelle ulemper dette medfører.
575,-
Gratis frakt
Airthings_wave_radon
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
Radonmåler Airthings Wave
Hold oversikt over radonnivå, temperatur og luftfuktighet i hjemmet ditt med Airthings Wave radonmåler.
1599,-
Gratis frakt
Airthings_home
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
Radonmåler Airthings Home
Hold oversikt over radonnivåene dine. Innenfor 24 timer vil du se de første indikasjonene på radonnivåene dine. Utviklet av norske forskere.
1419,-
Gratis frakt

Trenger du radonsikring til ditt byggeprosjekt?

Bestill uforpliktende pristilbud

Visningene i et radonkart er basert på målinger av radon i inneluft og kunnskap om de geologiske grunnforholdene. Et radonkart kan kun gi en indikasjon på om området man bor eller jobber i er spesielt utsatt for radon, og om det derfor bør utvises spesiell aktsomhet.

Radonkart gir indikasjoner

Et nasjonalt radonkart angir hvilke områder i Norge som potensielt er mer utsatt for radon enn andre. I områdene som er markert med «høy aktsomhet», beregnes det at minimum 20 % av boligene har høyere konsentrasjon av radon, målt i 1. etasje, enn den øvre anbefalte grenseverdien på 200 Bq/m3.

I enkelte av landets områder har et stort antall boliger fått gjennomført radonmålinger, mens det i andre distrikter kun er gjennomført få eller ingen. Radonkart er utviklet gjennom kunnskap om andelen av høye radonkonsentrasjoner i boliger som ligger på kjent geologisk grunn. Kunnskapen er deretter overført til andre distrikter og områder med tilsvarende geologi.

Dette medfører at et radonkart kun viser sannsynligheten for at det eksisterer, eller kan oppstå, problemer i forhold til radon. Dataene og usikkerheten rundt lokale forhold gjør at et radonkart kun gir indikasjoner, og ikke kan brukes som dokumentasjon av radonfare i forhold til enkeltboliger eller boligfelt.
Espen-Sommerstad
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Espen Sommerstad på
telefon 919 03 529 eller
sanering@radonmannen.no

Radonkart er et verktøy for kommunene

Dataene i et radonkart kan bl.a. veilede hver enkelt kommune for en tidlig vurdering av radonfaren – med hensyn til arealplanlegging, ny boligbygging og miljørettet helsevern.

Et radonkart gir kommunene et grunnlag i deres respektive vurderinger av radonfaren. I områder med høy eller særdeles høy aktsomhet i forhold til radon, bør en kommune kartlegge behovet for å følge opp problematikken vedrørende radon – i henhold til Plan og bygningsloven og Folkehelseloven med forskrifter.

Informasjon om radon i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og hensynssoner finnes på nettstedet www.miljøkommune.no

Der radonkart viser områder med særlig høy aktsomhet på grunn av forekomsten av alunskifer, henvises det til ytterligere informasjon i veilederen «Alun-skiferkart for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven».

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet uttaler:

«Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.»

Les mer fra DSA her.

Områder med grå farge i radonkart er i prinsippet basert på disse forholdene:

  • Det finnes ikke nok målinger av inneluft eller dokumentasjon av bergarter i området til at aktsomhet kan beregnes.
  • Beregningene som er foretatt i området gir ikke tilstrekkelig grad av sikkerhet, og dermed heller ikke grunnlag for å angi høy, moderat eller lav aktsomhet.
Les mer om utviklingen av et radonkart, samt ulike statistiske beregninger i produktarket til kartet her.

Uran – kilden til radon

Det er de geologiske grunnforholdene under et bygg eller en bolig som avgjør hvor høy radonkonsentrasjon i inneluft disse kan utsettes for. Bergarter som alunskifer, granitt og granittiske gneiser inneholder ofte mer uran enn andre bergarter. Type fyllmasser som benyttes under bygget eller boligen – og massenes egenskaper – kan også ha stor påvirkning for radonkonsentrasjonen i inneluft. Dersom massene har stor gjennomtrengelighet for luft, vil et bygg være mer radonutsatt enn dersom massene var lufttette.

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, og har eksistert til alle tider. Det meste av radioaktiviteten som finnes har oppstått helt naturlig, for eksempel radioaktive isotoper av uran, kalium og radon. Et radonkart gir en oversikt over forekomsten av radon.

Merknader til radonkart

Et radonkart gir et forenklet bilde av de geologiske forholdene i Norge. Urankonsentrasjonen i de ulike bergartene varierer, og sammensetningen av lokale bergarter er i stor utstrekning ikke dokumentert.

Radonkart er basert på beregninger. Omfanget av radonproblemer i de ulike områdene er svært sammensatt og ulikt. Til og med i områder med moderat eller lav aktsomhet, vil man kunne finne hus og bygninger med forhøyet konsentrasjon av radon. I områdene som er markert med høy aktsomhet i et radonkart, er det overveiende sannsynlig at disse er mer radonutsatt enn normalt.