Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål rundt radon.

Lars_K_0100-1
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Lars K. M. Knutsen på
telefon 63 81 60 00 eller
lars@radonmannen.no

Hva er påbudt av forebyggende tiltak mot radon i nyetablerte bygg?

Som husbygger er man ansvarlig for å følge myndighetskrav definert i § 13-5. Radon i Byggteknisk foreskrift 2017 (TEK17), dvs:

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.


Følgende skal minst være oppfylt:
  1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Norges største leverandør av radonsikring i nybygg

Er det påbudt med forebyggende tiltak mot radon i rehabiliteringsprosjekter?

Dersom det ansees som praktisk rimelig å kunne gjennomføre forebyggende tiltak mot radon skal dette gjennomføres i henhold til Byggteknisk foreskrift 2017. Illustrerende eksempler kan være:

Tilbygg med gulv mot grunn:
Krav om radonsperre (2a) og tilrettelagt grunnventilering(2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvet skal fjernes:
Krav om sperre (2a) og om tilrettelagt grunnventilering (2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn, men hvor betonggulv skal bevares:
Krav om sperre (2a), men ikke krav om tilrettelagt grunnventilering (2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvbelegg skal bevares (eks tilfarergulv):
Ingen krav.

Hva innebærer ”..egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.”?

Tiltaket skal sikre tilstrekkelig permeabilitet I drenssjiktet under gulvkonstruksjonen slik at området kan trykksettes eller ventileres dersom målinger viser forhøyet konsentrasjon av radon. Vanligvis gjøres dette ved hjelp av brønner eller drensrør som legges i dreneringssjiktet før gulvet etableres.

Hvem er ansvarlig for at radonnivået i ferdig oppførte bygg er i henhold til grenseverdier definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

Ansvaret ligger hos den som er ansvarlig for at Byggteknisk foreskrift (TEK17) følges, vanligvis hovedentreprenør. Dersom Radonmannen AS benyttes til forebyggende tiltak mot radon i henhold til TEK17 kan det i de fleste tilfeller garanteres for godkjente radonnivåer i ferdig bygg.

Hvor finner jeg forskrifter og veiledning om tekniske krav til byggverk?

Hvor finner jeg informasjon om radonsperre bruksgruppe A B C og radonbrønnsystem/grunnventilering?

Det kan du lese mer om her.

Hvor finner jeg registreringsbeviset til Radonmannen fra Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom?

Her kan du laste ned registreringsbeviset til Radonmannen: Startbank

Web linker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Fagmyndighet på område strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for byggkvalitet
Sentral byggningsmyndighet med forvaltningsansvar for Byggteknisk foreskrift 2010 (TEK10)

Arbeidstilsynet
Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø

Kreftforeningen
Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge

Radon wikipedia norsk
Leksikon på nett – Encyclopedia online