Radonsperre

Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling.

Norges største leverandør av radontjenester

Radonsperre består i de fleste tilfeller av radonmembran av plast, gummi eller asfalt (bitumen).

Radonsperre er effektiv beskyttelse mot farlig radongass

Radongass er en naturlig gass som dannes i berggrunn, i pukk og grus og som siver inn gjennom byggegrunnen. Inntrengningen kan begrenses dersom man monterer lufttett radonsperre.

Radongassen er usynlig og luktfri – og potensielt helseskadelig for de som oppholder seg i bygningen over tid, dersom det oppstår for høye verdier. Verdier måles i Becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) og skal ikke overskride 100 Bq/m3. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at man selv under 100 Bq/m3 bør etterstrebe lavere nivåer hvis det kan oppnås med enkle reduserende radontiltak.

Hva er radonsperre, og hva gjør den?

Radonsperre er et fellesbegrep på produkter med diffusjonsmotstand, som hindrer radongass i å sive inn i bygninger. De fleste radonsperrer består av radonmembraner som er et fleksibelt belegg bestående av plast, gummi eller asfalt (bitumen). I tillegg finnes det radonsperrer og radonmembraner som er flytende og som derfor kan påføres vegger og eksisterende gulvkonstruksjoner.

Kategorisering av radonsperre

Radonsperre kategoriseres i forhold til hvor de er beregnet å skulle plasseres i gulvkonstruksjonen, i bruksgruppene A, B og C.

Radonsperre består – i tillegg til selve radonduken – av et komplett radonmembransystem med tilhørende produkter; som forskjellige typer teip, fugemasser, plugger og mansjetter tilpasset formålet. Alt materiell som benyttes til radonsperre er godkjent som del av radonmembransystemet.

Gulvkonstruksjoner som er forskriftsmessig behandlet med radonsperre, har da tilstrekkelig tetthet til å hindre inntrengning av radonholdig luft fra grunnen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å tette veggene med radonsperre.

Om radon på wikipedia

Krav til radonsikring og radonsperre

  • Alle nybygg skal prosjekteres med radonforebyggende tiltak.
    For å begrense innstrømmingen av radon, må sikringstiltak som radonsperre prosjekteres for alle nybygg.
  • Alle nybygg skal utføres med radonforebyggende tiltak.
    Forebyggende tiltak vil som regel være av bygningsteknisk art, som for eksempel bruk av radonsperre og ventileringssystemer.
  • Bygg som er beregnet for varig opphold må bygges med radonsperre mot grunnen.
    Fordi det er vanskeligere å iverksette tiltak mot radon når bygget står ferdig, er det et minimumskrav å montere radonsperre i alle nybygg. I de fleste tilfeller vil det også være nødvendig å installere en radonmembran under bygget slik at radonsperren skal fungere over tid.
  • I bygg som er beregnet for varig opphold skal det tilrettelegges for egnede radontiltak og radonsperre i byggegrunnen. Dersom radonkonsentrasjonen i inneluften i bygget overstiger 100 Bq/m3 skal disse radontiltakene aktiveres.
Over tid kan en radonsperre få riss og sprekker som reduserer lufttettheten. I tillegg til å montere radonsperre må det derfor tilrettelegges for andre forebyggende tiltak – tilleggstiltak til radonsperre kan f.eks. være bruk av radonbrønn.

Når er det nødvendig med en radonbrønn?

I tillegg til å benytte radonsperre kan en radonbrønn monteres i gulvkonstruksjonen. Denne utgjør kontaktpunktet til bygningens byggegrunn. I radonbrønnen tilkobles kanal for videreføring til vifte.

Dersom brønnen senere skal aktiveres, kobler man ganske enkelt til en kanal med vifte som fører luft fra grunnen og ut i friluft. Dette er ekstra sikkerhetstiltak – i tillegg til radonsperre. Les mer om radonbrønn her.

Les mer om radon

Det å gjennomføre riktig radonmåling og -sikring kan kreve mye informasjon, og virke komplekst. Dersom du har spørsmål eller trenger gode råd vedrørende radon, måling eller ulike radontiltak, så ikke nøl – vi gir deg all den trygge eksperthjelpen du trenger.

Kontakt Radonmannen her.