Radonbrønn

En radonbrønn er et opplegg til ventilering av grunnen, også kalt radonbrønn-system. En radonbrønn utgjør en sekundærsikring dersom radonmembranen ikke begrenser inntrengingen av radongass tilstrekkelig.

Radonbrønn er en ekstra forsikring

Grunnventilerings-system og radonbrønn er i utgangspunktet ikke aktivt og er kun ment å fungere som en ekstra forsikring som kan aktiviseres, dersom radonsperren ikke begrenser inntrengning av radon tilstrekkelig. Montering av grunnventilerings-system og radonbrønn er et myndighetskrav definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) § 13-5. Radon.

En radonbrønn kan aktiviseres med en egnet radonvifte etter at kontrollmåling av radongass er gjennomført. Ved aktivering av en radonbrønn senkes lufttrykket i dreneringslaget under huset, slik at lekkasje av radonholdig luft til huset reduseres betraktelig.


Aktivering av radonbrønn

Aktivering av radonbrønn kan gjøres ved å koble en tilpasset vifte, beregnet for å tåle fuktig radonholdig jordluft, til grunnventilerings-systemet. Den radonholdige jordluften føres deretter fra radonbrønn og ut av bygget med egnet rørsystem. Typisk effekt på radonvifter tilkoblet radonbrønn er 50-100 Watt.


Effekt av radonbrønn

Grunnventilerings-systemet kan bestå av radonbrønn og faste rør eller kveiler med drensrør (perforerte rør) i dreneringsmassen under isolasjon og betonggulv. I mange tilfeller er det mest hensiktsmessig å benytte radonbrønn og faste rør (f.eks. 110mm gr. avl. rør) da dette gir muligheten til å rette undertrykkets / ventileringens utgangspunkt dit man ønsker.

En typisk radonbrønn med drensrør vil gi høy effekt nær tilkoblingspunkt til viften og avtagende effekt etter som avstanden øker. Mange radonbrønner (for eksempel Weber radonbrønn) har også en svært stor kontaktflate mot drensmassene, noe som har stor betydning for effekten av en radonbrønn.


Undertrykk og ventilering fra radonbrønn

Det er viktig at grunnventileringssystem og radonbrønn ikke begrenses av fundamentale skiller. Disse skillene kan fungere som barrierer som deler drenssjiktet i separate kamre og dermed begrenser permeabiliteten. Dette forhindres ved å ha utgangspunkt for undertrykk/ventilering i hvert kammer.

I tillegg er det viktig at massene som omgir en radonbrønn består av luftgjennomtrengelige pukk og stein som ikke begrenser distribusjon av undertrykk og ventilering.


Vifte og avkast fra radonbrønn

For å begrense problemer tilknyttet lyd fra viften, bør en radonbrønn prosjekteres på en slik måte at viften ikke legges i nærheten av soverom eller lignende. Viften kan plasseres hvor som helst på røret fra tilkoblingspunktet til en radonbrønn, og det kan installeres lyddemper. I tillegg bør plassering av avkast fra radonbrønn, dvs. ventil i yttervegg, absolutt ikke plasseres i nærheten av et soveromsvindu.

For å unngå at radonholdig jordluft føres tilbake inn i bygningen, bør heller ikke avkast fra radonbrønn plasseres nært friskluftventiler og øvrige vinduer (minimum 2 meters avstand).


Unngå kondens og fuktproblemer fra radonbrønn

Dersom rør tilknyttet grunnventilerings-system og radonbrønn skjules i vegger og sjakter eller lignende, bør de skjulte delene isoleres for å unngå fuktproblemer tilknyttet kondens på rør fra radonbrønn. Isolasjonsmateriale bør være tilpasset formålet.

Fuktig varm jordluft kombinert med lav utetemperatur kan resultere i kondens og isdannelse ved en radonbrønn sitt avkast – på yttervegg eller tak. Det er derfor viktig at avkastet fra en radonbrønn plasseres et sted hvor eventuell kondens og isdannelse ikke medfører problemer.

Kontakt oss om radonbrønn.


Radonsikring av nye bygg

Forebyggende tiltak for radonsikring i nye bygg og boliger er i dag et myndighetskrav. Dette handler i korte trekk om radonsperre, radonbrønn og grunnventilerings-systemer. Myndighetskravene for radonsikring forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet og er definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17).

Vi gir garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsikring og gjennomførte radontiltak – eksempelvis radonbrønn.

Les mer om radonsikring av nye bygg


Radonsperre og radonmembran

Radonsperre eller radonmembran brukes forebyggende i tiltak mot inntrengning av helseskadelig radongass. I nybygg med rom beregnet for varig opphold er det krav om å benytte radonsperre (TEK 17 §13-5. Radon annet ledd bokstav a).

Radonsperre og radonmembran består i de fleste tilfeller av plast, gummi eller asfalt. Radonsperre og radonmembran kategoriseres i forhold til hvor de er beregnet plassert i gulvkonstruksjonen, i bruksgruppene A, B og C..

Les mer om radonsperre og radonmembran


Radonsanering

Vi tilbyr alle typer radonsanering tilpasset offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Vår tilnærming og våre metoder for radonsanering er basert på anbefalinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjennomføre radonsanerende tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Les mer om radonsanering av eksisterende bygg.


Radontiltak

Det kreves profesjonell hjelp til å få gjennomført effektive og varige radontiltak. Vi finner kilden til radonproblemet ditt, og prosjekterer varige utbedringer som retter seg mot årsaken til at radon trenger inn i bygningen eller huset ditt.

Vi har lang erfaring med alle typer radon-reduserende tiltak, og vi oppdaterer regelmessig vår kompetanse på området.

Les mer om radontiltak.


Radonmåling i alle typer bygg

Vi utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling. Vi utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Statens strålevern.

Les mer om radonmåling.


Inspeksjoner og rådgivning om radon

Radonmannen gjør inspeksjoner og befaringer vedrørende radon – for private boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder forskjellige tiltak mot radon – eksempelvis radonbrønn.

Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap om radon – og er en trygg samtalepartner og rådgiver for å sikre miljøet du jobber eller bor i.

Her finner du mer informasjon og svar på ofte stilte spørsmål om radon.

Kontakt oss gjerne, dersom du ønsker å vite mer om radonradonsanering, radonbrønn eller radonsikring i nye bygg – eller dersom du har en konkret forespørsel vedrørende de samme temaene.

Kontakt oss for tiltak som radonbrønn, radonsanering, m.m.