Forslag til Tek17

tek17-radon
TEK17 - Høringsnotat Dato: 10.11.16 Direktoratet for byggkvalitet Side: 121 av 149 Saksnr: 16/6053
III. Strålingsmiljø
§ 13-5. Radon


(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3.
(2) Bygning med rom for varig opphold skal
  • a) ha radonsperre mot grunnen, og
  • b) være tilrettelagt for utlufting av radon under bygningen.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.


Merknader til forskriftsforslaget

Bestemmelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5 og er i hovedsak en videreføring av TEK10 § 13-5.
Det foreslås en mindre lemping i første ledd som medfører at et fåtall bygningskategorier der mennesker normalt ikke oppholder seg, blir fritatt fra krav om tillatt maksimal
radonkonsentrasjon.
Endringen betyr at det ikke stilles radonkrav til bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold, for eksempel garasjebygning og ubetjent lager. Forslaget anses å ha en ubetydelig helsemessig betydning. For øvrig er det kun gjort en presisering og tydeliggjøring av bestemmelsen.


Nye og endrede preaksepterte ytelser

Forslag til ny preakseptert ytelse til første ledd:
  • Måling som viser verdi under 200 Bq/m3 utført i det antatt mest utsatte oppholdsrommet, må utføres i løpet av første driftsår.


Forslag til ny preakseptert ytelse til annet ledd bokstav a om radonsperre:
  • Gulv mot grunn må ha en radonsperre med dokumentert tilstrekkelig tetthet til å hindre inntrengning av radonholdig luft fra grunnen.


Forslag til nye preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav b om tilrettelegging for utlufting under bygning:
  • Avtrekksrøret må merkes med en godt synlig beskrivelse.
  • Avtrekksrør fra grunnen må utformes slik at avtrekksluften ikke trekker inn i huset eller gir høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs.
  • Tilkjørt masse som benyttes under eller rundt konstruksjonen, må ha dokumentert lav radonavgivelse i de tilfeller massen legges over radonsperren. Radonfaren må være dokumentert i samsvar med publikasjon fra Statens strålevern; StrålevernInfo 6 :2015 Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi.


Forslag til nye preaksepterte ytelser til tredje ledd om unntak:
  • Det er ikke påkrevet med tiltak etter annet ledd i bygning

a. som står på pæler eller stripefundamenter
b. som står i vann
c. der det kan dokumenteres at bygningsutforming og grunnforhold er slik at
tiltak ikke er nødvendig. Dette krever at måling som viser at
radonkonsentrasjonen er under 100 Bq/m3 må foreligge etter første
ordinære driftsår. Måling må være utført i samsvar med måleprosedyrene til
Statens strålevern.


Merknader til forslag om nye og endrede preaksepterte ytelser

Til første ledd er det foreslått en preakseptert ytelse som angir en metode for å kunne bekrefte at forskriftskravet er oppfylt. Det er ikke mulig å dokumentere oppfyllelsen uten måling, og måling må skje etter at bygningen er satt i drift.

Direktoratet mener forslaget ikke er vesentlig endret sammenlignet med hva som framgår av dagens veiledning. Det nye er at det presiseres at måling må gjennomføres i løpet av første driftsår. Direktoratet er usikker på i hvor stort omfang måling faktisk blir gjennomført i dag, og om den preaksepterte ytelsen dermed kan oppfattes som en skjerping. Vi ber derfor spesielt om innspill og vurderinger på formuleringen i preakseptert ytelse til første ledd. Til annet ledd er det foreslått en nye preaksepterte ytelser. Disse er delvis i samsvar med det som i dagens veiledning er gitt som anbefalinger, men som i realiteten er vesentlige for oppnåelse av forskriftens første ledd.

Til tredje ledd foreslås en ny preakseptert ytelse i punkt c som åpner for at tilfeller der det nærmest er ”umulig” å få radonverdier innendørs i bygningen som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3 (anbefalte tiltaksgrense fra Statens strålevern), er tiltak etter annet ledd ikke påkrevet. At radonkonsentrasjonen er under grenseverdien må måles i ettertid. I tillegg er det til tredje ledd beskrevet to nye tilfeller der tiltak som følge av annet ledd ikke er nødvendig.

Det er nytt at preaksepterte ytelser angir tydelig at det må gjennomføres en radonmåling etter at bygget er tatt i bruk. Siden måling er den eneste måten å få bekreftet de faktiske radonforholdene i bygningen på, er dette en egnet måte som kan brukes for å dokumentere oppfyllelse av bestemmelsen.


Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Den mindre lempingen som berører bygninger som ikke har oppholdsrom for mennesker, antas å være i samsvar med dagens praksis, og vil slik sett ikke gi store besparelser i byggekostnader.

Det gis i preakseptert ytelse til tredje ledd om unntak en viss lemping som kan gi noe reduserte byggekostnader.

Tydeligere krav og ytelser vil bidra til redusert bruk av tid til prosjektering, kvalitetssikring, uavhengig kontroll og tilsyn.

Endringsforslagene til preakseptert ytelse til annet ledd kan medføre noe besparelse for prosjekterende og mindre behov for å søke dispensasjon fra byggereglene.

De foreslåtte endringene antas ikke å medføre andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen har inngått samarbeid med Svea

For å tilby våre kunder muligheten til «kjøp nå, betal senere» har vi inngått en avtale med Svea finans. Vi tilbyr da muligheten til betalingsutsettelse eller delbetaling.
Radonmannen har inngått samarbeid med Svea
Les mer
arrow-yellow

Har du målt for høye radonnivåer?

Har du målt forhøyede nivåer av radon, da bør det iverksettes tiltak for å redusere dem. Det er viktig å søke råd fra en kvalifisert fagperson når det gjelder valg av tiltak for å redusere radonnivåene i hjemmet ditt. Radonmannen kan hjelpe deg med å finne hvilke tiltak som vil være best for deg og din bolig.
Har du målt for høye radonnivåer?
Les mer
arrow-yellow

Nå haster det å måle for radon

Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar.
Nå haster det å måle for radon
Les mer
arrow-yellow

Hva er grenseverdien for Radon?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv gass som kan skade lunger når det inhaleres over tid. Det er en kreftfremkallende gass og kan øke risikoen for lungekreft. Grenseverdier for radon er satt for å beskytte befolkningen mot skadelige effekter av radoneksponering.
Hva er grenseverdien for Radon?
Les mer
arrow-yellow

Radon er borettslagets eller sameiets ansvar

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy i et boligbygg, bør borettslaget eller boligsameiet iverksette tiltak. Eieren av boligen er selv ansvarlig for indre vedlikehold av egen bolig, mens borettslaget eller sameiet har ansvaret for vedlikehold av fellesarealer og deler av bygningsmassen.
Radon er borettslagets eller sameiets ansvar
Les mer
arrow-yellow

Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!

Som leietaker av bolig kan du stille krav om radonmåling. Det er lovpålagt at alle utleiere av bolig skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene.
Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!
Les mer
arrow-yellow

I hvilke situasjoner bør du måle radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall.
I hvilke situasjoner bør du måle radon?
Les mer
arrow-yellow

Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene

Mange måler ikke radon fordi de tror de bor i et radonfritt område. Men det er farlig å slå seg til ro med dette. Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.
Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene
Les mer
arrow-yellow

BORI og Radonmannen inngår samarbeid

NY FORDEL TIL BORI-MEDLEMMER OG FORVALTEDE BOLIGSELSKAP
BORI og Radonmannen inngår samarbeid
Les mer
arrow-yellow

Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft

Forskning viser at radon også kan øke risikoen for dødelig hudkreft.
Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft
Les mer
arrow-yellow

Når er måleperioden for radon?

Måleperioden for radon er vinterhalvåret. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – og skal foregå over en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i dette tidsrommet er at når vi varmer opp boligene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.
Når er måleperioden for radon?
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018

Radonmannen beskytter ikke bare barna i hjemmene sine, men også i høstmørket. På Refleksdagen 2018 delte Radonmannen ut 2000 reflekser og buffer til skoler og barnehager i nærmiljøet.
Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018
Les mer
arrow-yellow

Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug

Har du målt for høye radonnivåer, er det kanskje på tide å slå av en prat med en av våre hyggelige radonrådgivere.
Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug
Les mer
arrow-yellow

Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling

Forbrukerprogrammet ”TV2 hjelper deg” har nylig hatt fokus på radonmåling og firmaer som selger eller utfører dette.
Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling
Les mer
arrow-yellow

Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling

Statens strålevern oppjusterer sine anslag om hvor mange som får lungekreft som følge av radonstråling fra 300 til 375 årlig.
Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling
Les mer
arrow-yellow

Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor

Det er anbefalt av Statens strålevern å sjekke og måle radon i boligen, en ny spørreundersøkelse viser at stadig flere måler radon i sin bolig, men fremdeles er det mange som ikke gjør det.
Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor
Les mer
arrow-yellow

Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger

Statens strålevern har utført en landsomfattende kartlegging av radonnivået. Denne viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere oppførte bygg.
Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger
Les mer
arrow-yellow

Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået

Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, men en kampanje gjennomført i vinter avdekket at 20 % av norske skoler ikke kan dokumentere et akseptabelt lavt radonnivå.
Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået
Les mer
arrow-yellow

Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar

Interessen rundt TEK17 har vært stor. Da høringsfristen for forslaget til nye forskrifter gikk ut 10. februar, var det mottatt nesten 200 høringsuttalelser. Det gir et godt grunnlag for videre arbeid, sier Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar
Les mer
arrow-yellow

TEK 10 til TEK 17 §13-5. Radon – Høringssvar fra Radonmannen AS

Radonmannen AS gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 10 til TEK 17 § 13-5. Radon med tilhørende preaksepterte ytelser.
TEK 10 til TEK 17 §13-5. Radon – Høringssvar fra Radonmannen AS
Les mer
arrow-yellow

TEK 17 - Høringssvar fra norsk radonforening

Norsk radonforening gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 17 § 13-5 med tilhørende veiledningstekst.
TEK 17 - Høringssvar fra norsk radonforening
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff

Foto: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien Kilde: www.bygg.no - Norsk Radonforening samlet medlemmene til bransjetreff 1. februar – hvor kompetanse sto på programmet.
Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017

Norsk Radonforening (NRF) inviterte til årets viktigste samling for alle som er involvert i radon som fagområde – kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling – der forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak for nye og eksisterende bygg.
Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017
Les mer
arrow-yellow

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger.
Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016
Les mer
arrow-yellow

Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

For måling og inspeksjon av radon på arbeidsplasser, vil et nytt EU direktiv trå i kraft i 2018.
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen