TEK 10 til TEK 17 §13-5. Radon – Høringssvar fra Radonmannen AS

tek17-hoeringsvar-radonmannen
Radonmannen AS gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 10 til TEK 17 § 13-5. Radon med tilhørende preaksepterte ytelser.
Første ledd:

Grenseverdien bør være 100 Bq/m3 slik at forskriftskravet / TEK 17 harmoniserer med Strålevernforskriften da forvaltningsansvarlige i begge tilfeller er statlige. Videre begrunnelse for dette vurderes ikke som nødvendig.

I tillegg bør teksten inkluderer dokumentasjonskrav gjennom måling da dette er eneste måte å tilfredsstille kravet på. Eksempel på tekst kan være ”I bygning med rom for varig opphold skal det dokumenteres at årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstiger 100 Bq/m3. Dette bør ikke kun stå i preakseptert ytelse. Preakseptert ytelse bør beskrive at dokumentasjonskravet oppnås ved å måle i henhold til anbefaling fra Statens strålevern osv..


Andre ledd bokstav a:

Begrepet ”radonsperre” må erstattes med ”radonmembran”.

Slik vi tolker DiBK sitt mål er primærtiltak mot radon i TEK10 og TEK17 ment å være radonmembran. Veiledningen til TEK10 sier ”For å sikre at radonsperren fungerer over tid, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med en radonmembran under bygget”. Hovedårsaken til at det i svært mange tilfeller ikke legges radonmembran er at TEK10 benytter begrepet ”radonsperre” fremfor ”radonmembran”. Dette gir grunnlag for at det tolkes på feil måte og at man for eksempel benytter betonggulv som radonsperre. Dersom DiBK ønsker å gi muligheten for at man kan benytte alternativer til radonmembran, for eksempel dokumentert tett betonggulv, kryprom etc., burde dette reguleres gjennom tredje ledd.


Andre ledd bokstav b:

Formålet med teksten vil fremstå som mer tydelig hvis man inkluderer ”egnet system” til teksten. Ny tekst blir da ”være tilrettelagt med egnet system for utlufting av radon under bygningen. Dette vil motvirke bruk av underdimensjonerte og lite tilpassede systemer.


Tredje ledd:

Teksten bør endres til ”Annet ledd gjelder ikke dersom det på forhånd kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige og at kravet i første ledd oppnås gjennom bygningens fundamentering og konstruksjon.”.

De fleste entreprenører og byggherrer er i dag svært usikre på hva som regnes som godkjent dokumentasjon. Usikkerheten resulterer en varierende kombinasjon av grunnundersøkelser på byggetomten, grunnundersøkelser på nabotomt, målinger i nærliggende bygg, radonkart, tykkelse på betonggulv, luftskifte, grad av menneskelig opphold, feiltolkning av hva som er oppholdsrom, uforpliktende rapporter basert på teoretiske antagelser.


Forslag til ny preakseptert ytelse til første ledd:

Teksten bør endres til ”Måling som viser årsmiddelverdi under 100 Bq/m³ må utføres etter måleprosedyrer fra Statens strålevern i løpet av første driftsår.”
Det er ikke mulig å anta hvilket oppholdsrom som er mest utsatt da det ikke foreligger vurderingsgrunnlag for dette. Radonkonsentrasjonen kan variere svært mye i alle bygg, spesielt mye i større bygg som skoler, omsorgsbygg etc.. I tillegg vil denne måling i stor grad omhandle å avdekke radonmembranens tetthet. Antatt mest utsatte oppholdsrom vil ikke ha noen sammenheng med hvor radonmembranen kan være utett/skadet. Brudd på radonmembranen vil i mange tilfeller tillate at radonholdig jordluft distribueres jevnt i sjiktet over radonmembranen.


Forslag til ny preakseptert ytelse til annet ledd bokstav a om radonsperre:

Tekst bør være ”Gulv mot grunn må ha en radonmembran med dokumentert tilstrekkelig tetthet til å hindre inntrenging av radonholdig luft fra grunnen.”

Her bør det ikke åpnes for å benytte betonggulv som radontiltak da dette er en svært dårlig løsning som ikke kan dokumenteres på forhånd. I tillegg vil alternative løsninger i de fleste tilfeller ikke inkluderer tette løsninger mot vegger og fundamenter, rørgjennomføringer, sikring mot aldersbetinget krakelering og riss/sprekker etc..


Forslag til nye preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav b om tilrettelegging for utlufting under bygning:

Formuleringen ”i de tilfeller massen legges over radonsperren” bør strykes da spredning av radonholdige masser uansett bør begrenses. Det er ingen merkostnad tilknyttet radonfrie masser.

Anbefalt grenseverdi fra Statens strålevern gjelder alle tilkjørte masser som benyttes under eller rundt konstruksjonen. Dette ble bekreftet av Strålevernet under NRF sitt bransjetreff 1. februar 2017.


Forslag til nye preaksepterte ytelser til tredje ledd om unntak:
  • ”pæler og stripefundamenter” må ikke benyttes som begreper da det i de fleste tilfeller beskriver løsninger som kombineres med gulv på grunn. Dette er ikke noen garanti mot radon. Dersom formålet er å beskrive en preakseptert ytelse med ventilert hulrom/kryprom / åpent luftrom bør alternative begreper benyttes, for eksempel hulrom / kryprom / bygg på påler/stylter/åpent luftrom etc.).
  • ”som står i vann” kan vurderes å suppleres med ”kontinuerlig”. Ny setning blir da ”som står kontinuerlig i vann”. Dette vil bidra til å unngå at konstruksjoner som tåler vanntrykk vurderes som radontette. Vanntette konstruksjonsprinsipper inkluderer ofte svellembraner og andre løsninger som er avhengig av å være utsatt for vann for å bli tette. Dette innebærer altså at dersom ikke konstruksjonen utsettes for vann vil den heller ikke være radontett.
  • Hele punkt c bør omformuleres. Dokumentasjon av at bygningsutforming er tilstrekkelig må dokumenteres på forhånd, ikke gjennom etterkontroll. Dersom man åpner for at etterkontroll er tilstrekkelig, vil trolig de fleste benytte seg av dette punktet som et fritak. Etterkontroll må ikke blandes med krav til bygg / preakseptert ytelse da det ikke er mulig å velge riktig løsning etter oppført bygg uten stor og kostbar inngripen i bygget. Etterkontroll gjøres etter bygget er ferdig, og kan derfor ikke inkluderes i en preakseptert ytelse da preakseptert er en forhåndsgodkjent løsning og måling er noe som gjøres i etterkant. I tillegg må begrepet ”grunnforhold” fjernes da dette gir grunn til å benytte upålitelige ”radonkart” og grunnmålinger osv.

Generelt til endringer fra TEK 10 til TEK 17:

Basert på våre samtaler med DiBK og vår oppfatning av deres mål med TEK 10 § 13-5. Radon, mener vi teksten i TEK 10 ikke formidler hensikten på en tydelig og god nok måte. Dette underbygges også av at de fleste bygg i dag ikke oppføres med tiltak etter andre ledd. Et av hovedmålene med endringen bør derfor være at DiBK er mer tydelige og klare i formuleringen av sine krav. Vi mener dette enkelt kan oppnås med å endre begreper som ”radonsperre” til ”radonmembran”, samt tydelig beskrive hva som regnes som tilstrekkelig dokumentasjon og dokumentasjonsgrunnlag.

Vi ønsker også å dele vår erfaring med hvordan TEK 10 følges i dag. Av alle store bygg (alt annet enn mindre boliger) vi har oppsøkt i tidsrommet 2015-2016 inkluderer kun ca 12% tiltak etter andre ledd. Valg av løsning er i stor grad betonggulv som radonsperre eller en kombinasjon av tidligere nevnte forhold (grunnundersøkelser på byggetomten, grunnundersøkelser på nabotomt, målinger i nærliggende bygg, radonkart, tykkelse på betonggulv, luftskifte, grad av menneskelig opphold, feiltolkning av hva som er oppholdsrom, uforpliktende rapporter basert på teoretiske antagelser). Mange av disse byggene er i tillegg skoler og omsorgsbygg i kjente radonutsatte områder.

Radonmannen AS har også utført mange saneringstiltak i bygg som er underlagt TEK 10. Dette er byggeprosjekter som da ofte er etterfølgt av konflikt mellom byggherre og hovedentreprenør.

Selv om det ikke er relevant i vurderingen av overgang fra TEK 10 til TEK 17, mener vi det er viktig å vurdere sammenhengen og behovet for etablering av en harmonisert produktstandard for produkter tilknyttet radonmembraner. Radonmembraner med tilhørende produkter har etablert seg som viktige og mye brukte produkter. En harmonisert produktstandard vil kunne forenkle vurderingen hos de som benytter dette samt DiBK sitt grunnlag for krav. Videre bemerker vi resultatet fra Statens strålevern sin undersøkelse (Radon i nybygg. Kartlegging i 2008 og 2016. StrålevernRapport 2017:3.), hvor radonmembranens svært positive effekt fremkommer tydelig.
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen har inngått samarbeid med Svea

For å tilby våre kunder muligheten til «kjøp nå, betal senere» har vi inngått en avtale med Svea finans. Vi tilbyr da muligheten til betalingsutsettelse eller delbetaling.
Radonmannen har inngått samarbeid med Svea
Les mer
arrow-yellow

Har du målt for høye radonnivåer?

Har du målt forhøyede nivåer av radon, da bør det iverksettes tiltak for å redusere dem. Det er viktig å søke råd fra en kvalifisert fagperson når det gjelder valg av tiltak for å redusere radonnivåene i hjemmet ditt. Radonmannen kan hjelpe deg med å finne hvilke tiltak som vil være best for deg og din bolig.
Har du målt for høye radonnivåer?
Les mer
arrow-yellow

Nå haster det å måle for radon

Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar.
Nå haster det å måle for radon
Les mer
arrow-yellow

Hva er grenseverdien for Radon?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv gass som kan skade lunger når det inhaleres over tid. Det er en kreftfremkallende gass og kan øke risikoen for lungekreft. Grenseverdier for radon er satt for å beskytte befolkningen mot skadelige effekter av radoneksponering.
Hva er grenseverdien for Radon?
Les mer
arrow-yellow

Radon er borettslagets eller sameiets ansvar

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy i et boligbygg, bør borettslaget eller boligsameiet iverksette tiltak. Eieren av boligen er selv ansvarlig for indre vedlikehold av egen bolig, mens borettslaget eller sameiet har ansvaret for vedlikehold av fellesarealer og deler av bygningsmassen.
Radon er borettslagets eller sameiets ansvar
Les mer
arrow-yellow

Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!

Som leietaker av bolig kan du stille krav om radonmåling. Det er lovpålagt at alle utleiere av bolig skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene.
Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!
Les mer
arrow-yellow

I hvilke situasjoner bør du måle radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall.
I hvilke situasjoner bør du måle radon?
Les mer
arrow-yellow

Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene

Mange måler ikke radon fordi de tror de bor i et radonfritt område. Men det er farlig å slå seg til ro med dette. Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.
Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene
Les mer
arrow-yellow

BORI og Radonmannen inngår samarbeid

NY FORDEL TIL BORI-MEDLEMMER OG FORVALTEDE BOLIGSELSKAP
BORI og Radonmannen inngår samarbeid
Les mer
arrow-yellow

Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft

Forskning viser at radon også kan øke risikoen for dødelig hudkreft.
Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft
Les mer
arrow-yellow

Når er måleperioden for radon?

Måleperioden for radon er vinterhalvåret. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – og skal foregå over en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i dette tidsrommet er at når vi varmer opp boligene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.
Når er måleperioden for radon?
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018

Radonmannen beskytter ikke bare barna i hjemmene sine, men også i høstmørket. På Refleksdagen 2018 delte Radonmannen ut 2000 reflekser og buffer til skoler og barnehager i nærmiljøet.
Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018
Les mer
arrow-yellow

Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug

Har du målt for høye radonnivåer, er det kanskje på tide å slå av en prat med en av våre hyggelige radonrådgivere.
Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug
Les mer
arrow-yellow

Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling

Forbrukerprogrammet ”TV2 hjelper deg” har nylig hatt fokus på radonmåling og firmaer som selger eller utfører dette.
Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling
Les mer
arrow-yellow

Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling

Statens strålevern oppjusterer sine anslag om hvor mange som får lungekreft som følge av radonstråling fra 300 til 375 årlig.
Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling
Les mer
arrow-yellow

Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor

Det er anbefalt av Statens strålevern å sjekke og måle radon i boligen, en ny spørreundersøkelse viser at stadig flere måler radon i sin bolig, men fremdeles er det mange som ikke gjør det.
Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor
Les mer
arrow-yellow

Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger

Statens strålevern har utført en landsomfattende kartlegging av radonnivået. Denne viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere oppførte bygg.
Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger
Les mer
arrow-yellow

Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået

Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, men en kampanje gjennomført i vinter avdekket at 20 % av norske skoler ikke kan dokumentere et akseptabelt lavt radonnivå.
Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået
Les mer
arrow-yellow

Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar

Interessen rundt TEK17 har vært stor. Da høringsfristen for forslaget til nye forskrifter gikk ut 10. februar, var det mottatt nesten 200 høringsuttalelser. Det gir et godt grunnlag for videre arbeid, sier Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar
Les mer
arrow-yellow

TEK 17 - Høringssvar fra norsk radonforening

Norsk radonforening gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 17 § 13-5 med tilhørende veiledningstekst.
TEK 17 - Høringssvar fra norsk radonforening
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff

Foto: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien Kilde: www.bygg.no - Norsk Radonforening samlet medlemmene til bransjetreff 1. februar – hvor kompetanse sto på programmet.
Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017

Norsk Radonforening (NRF) inviterte til årets viktigste samling for alle som er involvert i radon som fagområde – kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling – der forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak for nye og eksisterende bygg.
Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017
Les mer
arrow-yellow

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger.
Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016
Les mer
arrow-yellow

Forslag til Tek17

TEK17 - Høringsnotat Dato: 10.11.16 Direktoratet for byggkvalitet Side: 121 av 149 Saksnr: 16/6053
Forslag til Tek17
Les mer
arrow-yellow

Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

For måling og inspeksjon av radon på arbeidsplasser, vil et nytt EU direktiv trå i kraft i 2018.
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen