TEK 17 - Høringssvar fra norsk radonforening

tek17-hoeringsvar-norsk-radonforening-radonmannen
Norsk radonforening gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 17 § 13-5 med tilhørende veiledningstekst.
Til forskriftens første ledd om grenseverdi

Forslag
Med utgangspunkt i ”Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge” med målsetning å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig, mener vi forskriftskravet i første ledd bør senkes til 100 Bq/m³ i tråd med anbefalt tiltaksgrense fra Statens strålevern.

Begrunnelse
Ved tiltak i eksisterende bygninger er anbefalt tiltaksgrense 100 Bq/m³. Der Strålevernsloven kommer til anvendelse (skoler, barnehager og utleieboliger), skal det gjøres tiltak ved verdier over 100 Bq/m³. Da bør TEK harmoniseres med dette slik at Strålevernsloven automatisk er oppfylt dersom en følger TEK. Det er en pussig situasjon at man etter TEK 10 kan oppføre bygning med inntil 200 Bq/m³, men at ytterligere tiltak må gjennomføres for at Strålevernsforskriften skal oppfylles.

Ved tiltak i eksisterende bygninger er det ikke alltid mulig å senke verdiene til under 100 Bq/m³. Derfor har Strålevernet angitt en maksgrense på 200 Bq/m³. Ved nybygg bør det alltid være mulig å oppnå lavere verdier enn 100 Bq/m³, gitt at også Strålevernets veiledning om radon i arealplanlegging følges.


Til forskriftens annet ledd, bokstav a om radonsperre

Forslag
Begrepet ”radonsperre” bør endres til ”radonmembran”, da det i dag ikke finnes andre dokumenterbare produkter og løsninger enn radonmembran til dette formålet.

Begrunnelse
I veiledningen TEK10 kommer det tydelig frem at DiBK mener at det i de fleste tilfeller bør benyttes radonmembran. Som følge av dette, samt at radonmembranen utgjør primærtiltaket for å begrense inntrenging, mener vi begrepet ”radonmembran” må benyttes.

Med begrepet radonsperre åpner man for at entreprenører kan benytte betonggulvet i seg selv som radontiltak. Dette har vist seg å ikke være en god løsning mot radon da løsningen ikke tetter mot rørføringer, overganger mellom gulv og vegger/fundamenter, kuldebrobrytere osv. Misforståelse og forvirring rundt begrepene resulterer i at byggherrer og sluttkunder ofte sitter igjen med oppfatningen om at bygget har en radonmembran / godkjent radonsikring.

Dersom DiBK ønsker å gi muligheten for at man kan benytte alternativer til radonmembran, for eksempel dokumentert tett betonggulv, kryprom etc., reguleres dette gjennom tredje ledd.


Til forskriftens annet ledd, bokstav b om tilrettelegging

Forslag
Formuleringen ”være tilrettelagt for utlufting av radon under bygningen.” endres til: ”være tilrettelagt med radonbrønn/-er under bygningen.”

Begrunnelse
Uttrykket ”utlufting” er egnet til å opprettholde en utbredt misforståelse om at det er tilstrekkelig med passivt avtrekk fra grunnen. Dette er tilbakevist flere ganger, senest i en undersøkelse fra Statens byggforskningsinstitutt i Danmark.

Begrepet ”Radonbrønn” er definert i anvisning 520.706 fra SINTEF Byggforsk slik: ”Enhet som plasseres i pukklag under bygning, for tilkopling til friluft med kanal og vifte”. Aktivering kan medføre trykkendring mellom bygning og grunnen og/eller ventilering. Det er dermed et begrep som er mer presist og dekker flere funksjoner enn ”utlufting”.Til forskriftens tredje ledd om unntak

Forslag
Formuleringen endres til: ”Annet ledd gjelder ikke dersom det på forhånd kan dokumenteres at tilsvarende funksjon og kravet i første ledd oppnås gjennom bygningens fundamentering og konstruksjon.”

Begrunnelse
Formuleringen er uforandret fra TEK 10. Foreningen erfarer at det er stor variasjon i hvordan dette tolkes, både blant våre medlemmer og blant øvrige aktører i byggenæringen. De fleste bygninger blir i dag oppført uten radonmembran og radonbrønn. Dette kan dokumenteres ved å sammenlikne mengden solgt radonmembran og radonbrønner med mengden oppførte bygg.

Tredje ledd anvendes ofte med dokumentasjon basert på radonkart eller byggegrunnsundersøkelser, sågar supplert med teoretiske beregninger av forventet radonkonsentrasjon i fremtidig bygning. Slike forskriftsbrudd kan forhindres ved at forskriftsteksten forklarer hva slags dokumentasjon det er snakk om. På den måten står teksten i direkte samsvar med de preaksepterte ytelsene i veiledningen.Til preakseptert ytelse til første ledd

Forslag
Formuleringen endres til: ”Måling som viser årsmiddelverdi under 100 Bq/m³ må utføres etter måleprosedyrer fra Statens strålevern i løpet av første driftsår. Det bør i tillegg kontrolleres om verdiene holder seg stabilt lave i de neste driftsårene.”

Begrunnelse
Formuleringen ”antatt mest utsatte oppholdsrommet” vil i mange tilfeller gi feil resultater. Det er som regel ikke mulig å anta dette. Det er svært beskjedne kostnader knyttet til å måle i flere rom slik Strålevernet beskriver i sine prosedyrer. Utvelgelse av rom er også ivaretatt av disse.

Det er ikke uvanlig at radonverdier endrer seg med setninger i de første driftsårene. Det er derfor viktig å følge opp med flere målinger selv om det ikke er et forskriftskrav.


Til preakseptert ytelse til annet ledd bokstav a om radonsperre

Kommentar
Her bør det ikke åpnes for å benytte betonggulv som radontiltak da dette er en svært dårlig løsning som ikke kan dokumenteres på forhånd.

Tekst bør være ”Gulv mot grunn må ha en radonmembran med dokumentert tilstrekkelig tetthet til å hindre inntrenging av radonholdig luft fra grunnen.”


Til preakseptert ytelse til annet ledd bokstav b, tredje punkt om tilkjørte masser

Forslag
Formuleringen ”i de tilfeller massen legges over radonsperren” strykes.

Begrunnelse
Anbefalt grenseverdi fra Statens strålevern gjelder alle tilkjørte masser som benyttes under eller rundt konstruksjonen. Dette ble bekreftet av Strålevernet under vårt bransjetreff 1. februar 2017.


Til preaksepterte ytelser til tredje ledd om unntak

a) ”pæler og stripefundamenter” må ikke benyttes som begreper da det i de fleste tilfeller beskriver løsninger som kombineres med gulv på grunn. Dette er ikke noen garanti mot radon. Dersom formålet er å beskrive en preakseptert ytelse med ventilert hulrom/kryprom / åpent luftrom bør alternative begreper benyttes, for eksempel hulrom / kryprom / bygg på påler/stylter/åpent luftrom etc.).

b) ”som står i vann” kan vurderes å suppleres med ”kontinuerlig”. Ny setning blir da ”som står kontinuerlig i vann”.

c) Hele punkt c bør omformuleres. Dokumentasjon av at bygningsutforming er tilstrekkelig må dokumenteres på forhånd, ikke gjennom etterkontroll. Dersom man åpner for at etterkontroll er tilstrekkelig, vil trolig de fleste benytte seg av dette punktet som et fritak. Etterkontroll må ikke blandes med krav til bygg / preakseptert ytelse da det ikke er mulig å velge riktig løsning etter oppført bygg uten stor og kostbar inngripen i bygget. Etterkontroll gjøres etter bygget er ferdig, og kan derfor ikke inkluderes i en preakseptert ytelse da preakseptert er en forhåndsgodkjent løsning og måling er noe som gjøres i etterkant. I tillegg må begrepet ”grunnforhold” fjernes da dette gir grunn til å benytte upålitelige ”radonkart” og grunnmålinger osv.

Vi foreslår å føye til følgende punkter:
- som har dokumentert tilstrekkelig ventilert grunnplan uten oppholdsrom.
- som har dokumentert tilstrekkelig ventilert kryperom
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen har inngått samarbeid med Svea

For å tilby våre kunder muligheten til «kjøp nå, betal senere» har vi inngått en avtale med Svea finans. Vi tilbyr da muligheten til betalingsutsettelse eller delbetaling.
Radonmannen har inngått samarbeid med Svea
Les mer
arrow-yellow

Har du målt for høye radonnivåer?

Har du målt forhøyede nivåer av radon, da bør det iverksettes tiltak for å redusere dem. Det er viktig å søke råd fra en kvalifisert fagperson når det gjelder valg av tiltak for å redusere radonnivåene i hjemmet ditt. Radonmannen kan hjelpe deg med å finne hvilke tiltak som vil være best for deg og din bolig.
Har du målt for høye radonnivåer?
Les mer
arrow-yellow

Nå haster det å måle for radon

Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar.
Nå haster det å måle for radon
Les mer
arrow-yellow

Hva er grenseverdien for Radon?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv gass som kan skade lunger når det inhaleres over tid. Det er en kreftfremkallende gass og kan øke risikoen for lungekreft. Grenseverdier for radon er satt for å beskytte befolkningen mot skadelige effekter av radoneksponering.
Hva er grenseverdien for Radon?
Les mer
arrow-yellow

Radon er borettslagets eller sameiets ansvar

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy i et boligbygg, bør borettslaget eller boligsameiet iverksette tiltak. Eieren av boligen er selv ansvarlig for indre vedlikehold av egen bolig, mens borettslaget eller sameiet har ansvaret for vedlikehold av fellesarealer og deler av bygningsmassen.
Radon er borettslagets eller sameiets ansvar
Les mer
arrow-yellow

Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!

Som leietaker av bolig kan du stille krav om radonmåling. Det er lovpålagt at alle utleiere av bolig skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene.
Leier du bolig? Da kan du kreve radonmåling!
Les mer
arrow-yellow

I hvilke situasjoner bør du måle radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall.
I hvilke situasjoner bør du måle radon?
Les mer
arrow-yellow

Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene

Mange måler ikke radon fordi de tror de bor i et radonfritt område. Men det er farlig å slå seg til ro med dette. Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.
Bor du i et radonfritt område? Ikke stol på radonkartene
Les mer
arrow-yellow

BORI og Radonmannen inngår samarbeid

NY FORDEL TIL BORI-MEDLEMMER OG FORVALTEDE BOLIGSELSKAP
BORI og Radonmannen inngår samarbeid
Les mer
arrow-yellow

Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft

Forskning viser at radon også kan øke risikoen for dødelig hudkreft.
Radon kan øke faren for å utvikle dødelig hudkreft
Les mer
arrow-yellow

Når er måleperioden for radon?

Måleperioden for radon er vinterhalvåret. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – og skal foregå over en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i dette tidsrommet er at når vi varmer opp boligene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.
Når er måleperioden for radon?
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018

Radonmannen beskytter ikke bare barna i hjemmene sine, men også i høstmørket. På Refleksdagen 2018 delte Radonmannen ut 2000 reflekser og buffer til skoler og barnehager i nærmiljøet.
Radonmannen bidrar til refleksdagen 2018
Les mer
arrow-yellow

Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug

Har du målt for høye radonnivåer, er det kanskje på tide å slå av en prat med en av våre hyggelige radonrådgivere.
Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark advarer mot bruk av passive radonsug
Les mer
arrow-yellow

Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling

Forbrukerprogrammet ”TV2 hjelper deg” har nylig hatt fokus på radonmåling og firmaer som selger eller utfører dette.
Kjære forbruker, litt informasjon om trygg radonmåling
Les mer
arrow-yellow

Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling

Statens strålevern oppjusterer sine anslag om hvor mange som får lungekreft som følge av radonstråling fra 300 til 375 årlig.
Statens strålevern oppjusterer farenivået for lungekreft som følge av radonstråling
Les mer
arrow-yellow

Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor

Det er anbefalt av Statens strålevern å sjekke og måle radon i boligen, en ny spørreundersøkelse viser at stadig flere måler radon i sin bolig, men fremdeles er det mange som ikke gjør det.
Det er viktig å måle radon i boligen din uansett hvor du bor
Les mer
arrow-yellow

Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger

Statens strålevern har utført en landsomfattende kartlegging av radonnivået. Denne viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere oppførte bygg.
Kartlegging viser lavere radonnivåer i nye boliger
Les mer
arrow-yellow

Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået

Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, men en kampanje gjennomført i vinter avdekket at 20 % av norske skoler ikke kan dokumentere et akseptabelt lavt radonnivå.
Norske skoler mangler dokumentasjon om radonnivået
Les mer
arrow-yellow

Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar

Interessen rundt TEK17 har vært stor. Da høringsfristen for forslaget til nye forskrifter gikk ut 10. februar, var det mottatt nesten 200 høringsuttalelser. Det gir et godt grunnlag for videre arbeid, sier Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Stort engasjement rundt TEK17 - nesten 200 innkomne høringssvar
Les mer
arrow-yellow

TEK 10 til TEK 17 §13-5. Radon – Høringssvar fra Radonmannen AS

Radonmannen AS gir med dette sitt innspill til høringsutkast for TEK 10 til TEK 17 § 13-5. Radon med tilhørende preaksepterte ytelser.
TEK 10 til TEK 17 §13-5. Radon – Høringssvar fra Radonmannen AS
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff

Foto: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien Kilde: www.bygg.no - Norsk Radonforening samlet medlemmene til bransjetreff 1. februar – hvor kompetanse sto på programmet.
Radonmannen bidro til kompetanseheving på årets bransjetreff
Les mer
arrow-yellow

Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017

Norsk Radonforening (NRF) inviterte til årets viktigste samling for alle som er involvert i radon som fagområde – kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling – der forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak for nye og eksisterende bygg.
Radonmannen tilstede på radon Bransjetreff 2017
Les mer
arrow-yellow

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger.
Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016
Les mer
arrow-yellow

Forslag til Tek17

TEK17 - Høringsnotat Dato: 10.11.16 Direktoratet for byggkvalitet Side: 121 av 149 Saksnr: 16/6053
Forslag til Tek17
Les mer
arrow-yellow

Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

For måling og inspeksjon av radon på arbeidsplasser, vil et nytt EU direktiv trå i kraft i 2018.
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen